Информация за публичното предлагане

Ключови параметри по публично предлагане
Емитент - “Телематик Интерактив България” АД
ISIN - BG1100014213
Мениджър по предлагането - ИП “София Интернешънъл Секюритиз” АД
Организиран пазар - Българска Фондова Борса
Брой предлагани акции - 400,000 нови акции от увеличението на капитала и до 400,000 съществуващи акции собственост на Елдорадо Корпорейшън АД
Публикуване на Проспект - 02.02.2022
Начална дата за подаване на заявки - 14.02.2022
Крайна дата за подаване на заявки - 18.02.2022
Уведомяване за класираните поръчки - 21.02.2022
Крайна дата за заплащане на акциите - 23.02.2022
Регистриране на записаните акции по сметки на инвеститорите - 15.03.2022 (прогнозна дата)
Начало на търговията с акциите* - 23.03.2022 (прогнозна дата)
Диапазон на цената за предлагането - Мин. 50 лева на акция, Макс. 75 лева на акция
Начин на предлагане - Подаване на поръчки до Мениджъра по предлагането
Поръчки - Лимитирани между 50 и 75лв; пазарна за сума

Комплексен критерий, включващ:

  1. Заявена цена

  2. Целево разпределение над 10% към индивидуални инвеститори и над 10% към институционални инвеститори

  3. Избягване на концентрация в един инвеститор

  4. Запазване на принципа на пълно записване при горните критерии
Консолидирани приходи към 30.09.2021 - 53,982 хил. лв.
Консолидирана печалба към 30.09.2021 - 14,403 хил. лв.
Консолидирани активи към 30.09.2021 - 25,474 хил. лв.
Консолидиран капитал към 30.09.2021 - 18,828 хил. лв.
Дивидентна политика - Емитентът разпределя като дивидент не по-малко от 40% от подлежащата на разпределяне печалба, освен ако: (а) приходите от продажби са се понижили с повече от 25% спрямо предходната година; (б) печалбата се е понижила с повече от 40% спрямо предходната година; или (в) съотношението лихвен дълг/собствен капитал съгласно ГФО надхвърля 1.