Телематик Интерактив България изплаща дивидент два пъти в годината

Телематик Интерактив България е на път да се превърне в една от малкото публични компании, търгувани на Българска фондова борса, които изплащат дивидент два пъти в годината, сочи анализ на Infostock.bg. Tова означава повече свобода и гъвкавост за инвеститорите. Дивидентът за 2022 г. бе изплатен след общото събрнание в края на юни тази година, а вторият е предвиден за гласуване на общото събрание в средата на декември.

Предвид високото ниво на инфлация, това е важна стъпка, която ще даде на инвеститорите разполагаем капитал преждевременно, който ще могат да насочат към покриване на разходи, или с цел инвестиции. Както всички знаем, един лев в джоба ни днес, струва много повече отколкото един лев получен след шест месеца или една година.

Разпределението на втория дивидент в рамките на тази година предстои да бъде гласувано на предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на Телематик, което ще се проведе на 19-ти декември в „Гранд Хотел Милениум София“.

Съглано материалите за общото събрание на дружеството, проекторешението от общото събрание включва разпределяне под формата на дивидент на част от неразпределената печалба на дружеството, а именно сума в брутен размер на 5 184 007,20 лв. (пет милиона сто осемдесет и четири хиляди и седем лева и двадесет стотинки) или по 0,40 лв. (четиридесет стотинки) за една акция.

Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж или на траншове в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание на акционерите при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите (ако решението бъде прието).

Анализът допълва, че според консолидирания отчет на Телематик „Неразпледелената печалба“ е в размер на 11.15 милиона лева (от която ще се разпределя предложения за гласуване на общото събрание дивидент), докато текущият финансов резултат към края на деветмесечието (който най-вероятно ще предстои да се разпределя догодина) е в размер на 17.88 милиона лева.

Дивидент в началото на годината

На проведеното на 29-ти юни тази година Общо събрание на акционерите на Телематик Интерактив България АД бе взето решение да се разпредели брутен дивидент в размер на 12.96 милиона лева, или брутен дивидент от 1 лев на акция. Въз основа на цената на търговия на акциите към тази дата, дивидентната доходност бе в размер на 6.3%.

Разпределеният тази година дивидент, беше 57% от реализираната за изминалата година печалба на дружеството от 22.61 милиона лева и над заложеното в документацията на компанията за разпределяне на 40% от капитала под формата на дивидент.

Добри новини

Добрите новини за акционерите на Телематик за предвидено изплащане на втори дивидент за тази година, последваха наскоро оповестения тримесечен консолидиран отчет на дружеството. Дружеството е реализирало за първите девет месеца на годината, ръст в приходите си от основна дейност от 17.6% до 86.4 милиона лева, спрямо 73.5 милиона лева през първите девет месеца на миналата година.

Увеличението на приходите се дължи главно на 20,9% увеличение на приходите от казино игри. При спортните залози, след нормалния и очакван сезонен спад през летните месеци с малко спортни събития, се прогнозират добри резултати заради въвеждането на нова платформа за спортни залози, което се случи през четвъртото тримесечие. Тя е със значително по-добри характеристики и функционалности, което ще доведе до подобрение на качеството и възможностите за клиентите, засилвайки динамиката в представянето.

Катализаторът за увеличение на приходите бе увеличеният брой на средно-месечните активни клиенти, който стига 90 109 потребители, което представлява ръст от над 22% на годишна база. Средният приход на клиент от началото на годината е с минимално изменение спрямо същия период на 2022 г., като се отчита подобрена динамика през последното тримесечие.

Източник: Infostock