Политика за защита на личните данни

За нас: 

„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ “АД, със седалище и адрес на управление:      гр. София, община Илинден, ул. Кукуш №7, с ЕИК: 206568976, тел: +359 2 8129482; e-mail: office@telematic.bg, е публично акционерно дружество и като такова обработва наред с други данни и лични данни на своите акционери и потенциални инвеститори. Възможно е ТИБ да събира лични данни за Вас, когато използвате корпоративния сайт или изберете услугите на компанията. Сайтът предлага корпоративна информация и задължителна по закон информация относно Дружеството и дружествата от неговата икономическа група.

 1. Контакти на Длъжностното лице по защита на данните на „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД:Р. Гаджалова, email: dpoonline@palmsbet.com

Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“ е да бъдете информирани как ТИБ обработва Вашите данни и какви лични данни би събрала за Вас, с каква цел, срок и респективно какви са Вашите права.

Сигурността на данните, които сте поверили на ТИБ , е важна за компанията, ето защо ТИБ защитава Вашите данни, като прилага всички подходящи технически и организационни средства, с които разполага, за да не допуска неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

 1. Каква информация събира ТИБ и защо?

„TЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД, в повечето случаи изисква лични данни с цел сключване на договор, спазване законово задължение или защитаване законен интерес. При част от услугите, които предлагаме, Вие избирате и давате съгласие да предоставите информация за Вас. Без Вашето съгласие услугите не биха могли да бъдат предоставени.

Субекти на данни, чиито данни могат да бъдат обработвани са: физически лица, акционери, техните законни представители, в случай на акционери юридически лица, както и техните пълномощници за целите на тяхната идентификация във връзка с упражняването на законните им акционерни права.

Ако не предоставите данни за идентификация, не бихте могли да сключите договори с ТИБ за продукт или услуга. В зависимост от услугите, които ползвате, ТИБ може да събира и обработва следната информация за Вас:

 1. Общи данни с цел индивидуализиране;
 • Три имена, ЕГН/ЛНЧ, постоянен адрес;
 1. Информация, свързана със сключване на договори и тяхното изпълнение:
 • Данни за контакт – адрес, телефонен номер и електронен адрес (имейл);
 • Писма и електронна поща, които се обменят по време на комуникация;
 • Запис от видео камери при посещение на обектите на ТИБ с цел осигуряване безопасността на служителите и посетителите.
 1. Категории лични данни, цели и основания, на които се обработват в „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД:

ТИБ обработва личните данни за постигане на следните цели, които отразяват и основанието на тяхното обработване.

 5.1. Данни за акционера за целите на:

 • Идентификация във връзка с упражняване на акционерни права (например участие в общи събрания, изплащане на дивидент и други);
 • Кореспонденция във връзка с упражняване на акционерни права и размяна на документи;
 • Предоставяне на информация по проверки или защита на правен интерес в административни и съдебни производства;
 • Обработка на постъпили жалби, сигнали и искови претенции;
 • Издаване на документи за данъчни цели;

5.2. Данни за законни представители и пълномощници:

 • Идентификация във връзка с упражняване на акционерни права (например участие в общи събрания, изплащане на дивидент и други);
 • Кореспонденция във връзка с упражняване на акционерни права и размяна на документи;
 • Предоставяне на информация по проверки или защита на правен интерес в административни и съдебни производства;
 • Анонимизирани данни за целите на статистически анализ на общия брой посещения на уебсайта, приети запитвания и комуникация с инвеститорите;

 5.3. Обработване на данни, необходими за сключване изпълнение  на договор:

Установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали:

 • Изготвяне на оферти, договори и всички други съпътстващи договора документи;
 • Управление и изпълнение на Вашите поръчки;
 • Уведомления, свързани с продукти и услуги на компанията;

 5.4. Обработване на  данните, необходими за изпълнение на нормативни задължения:

 • Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • Предоставяне на информация на съда и органите на реда;

5.5. Обработване на данните въз основа на Ваше съгласие;

 • За директен маркетинг за продукти и услуги, предлагани от ТИБ;

5.6. Обработване на данни въз основа на законен интересна ТИБ:

 • Извършване на видеонаблюдение в обекти на ТИБ;
 • Електронни адреси на клиенти и партньори с цел осъществяване на контакт във връзка с изпълнение на договорни отношения, както и информиране за най-актуалните новини и събития;
 • Проверка на клиентска удовлетвореност при използване на нашите продукти и услуги;

5.7. Създаване и функциониране на канал за вътрешно подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;

 • За тези цели се обработват лични данни на лица, които подават сигнали за нарушение, станало им известно в работен контекст, както и на лица, които ги подпомагат в процеса на подаване на сигнал, и лицата, свързани със сигнализиращото лице. Обработването на личните данни за целите на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, е представено в специално уведомление за поверителност, с което може да се запознаете в раздел „ЗАЩИТА НА ПОДАВАЩИТЕ СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН“.
 1. С кого ТИБ споделя данните Ви:

ТИБ използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. ТИБ не предоставя Ваши лични данни на трети лица без уверение, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като се стреми да осъществява строг контрол.

6.1 Част от получателите на лични данни могат да бъдат:

Дружества, извършващи доставка:  куриерски фирми; външни консултанти и специалисти; колекторски компании и правни кантори; банки; охранителни фирми; лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни от ТИБ; хостинг компании; търговски агенти и др.

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително за спазване на законови изисквания като:

Регулаторни органи, вкл. държавни комисии; институции и агенции; НАП; НОИ; съдилища; прокуратура и други, на които ТИБ има задължение да предоставя лични данни по силата на действащото законодателство.

 1. Употреба на бисквитки на сайта:

Бисквитки (Cookies) За да предоставим определени функционалности ние използваме Бисквитки, които са технически необходими за функционирането на Сайта. За да гарантираме възможно най-доброто потребителско изживяване ние използваме и опционални Бисквитки, които Вие имате възможност да приемете или откажете. За по-подробна информация относно бисквитките, които използваме, вижте нашата Политика за бисквитки.

 1. Обработка на анонимизирани данни:

ТИБ обработва Ваши данни за статистически цели, т.е. за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

9.Защо и как ТИБ използва автоматизирани алгоритми?

ТИБ не използва средства за автоматизирано взимане на решения.

10.Сигурност:

ТИБ прилага мерки за защита на личните данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. ТИБ предприема и допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

От друга страна, ТИБ прилага технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.

 1. КогаТИБизтрива Вашите лични данни?

ТИБ съхранява събраната информация за Вас и я унищожава в законоустановените срокове, а ако няма такива – в сроковете, определени от компанията, и след окончателно уреждане на всички финансови отношения с Вас. ТИБ не пази Ваши данни безсрочно.

В случай на анонимизация на личните данни сроковете не се прилагат, тъй като ТИБ не може да Ви идентифицира.

 1. Прехвърляне между държави:

Tрансфер, съхранението и обработката на лични данни е обезпечен със съвременни технически средства. ТИБ няма да прехвърля данните Ви извън рамките на ЕИП без спазване на законовите изисквания, като ще въведе подходящи предпазни мерки, за да запази поверителността на Вашата информация.

 1. Достъп, корекции и оттегляне:

Имате право да поискате от ТИБ да Ви предостави информация за предоставените от Вас и съхранявани при нас лични данни, както и да изискате тяхното коригиране, изтриване или актуализиране.          

ТИБ осигурява и Вашето право на възражение и ограничаване на обработването на лични данни, както и правата Ви при автоматизирано вземане на решения.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Ваши лични данни от ТИБ. Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до самото оттегляне.

Част от правата Ви като изтриване на данните или възразяване срещу обработването могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Информираме Ви, че ако данните се обработват незаконосъобразно, по настоящото законодателство имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни – София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, или www.cpdp.bg.

 1. Промени в настоящата Политика за защита на личните данни:

Тази Политика за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги, ще сте наясно каква информация събира „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ “АД, как и за какви цели я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива), ще я споделя с други страни. Ако имате въпроси по отношение защитата на данните, може да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на Р. Гаджалова: на e-mail: dpoonline@palmsbet.com.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 15.11.2023г.