Уведомление за предстоящо обратно изкупуване на собствени акции

След прието решение на Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, проведено на 11.03.2024 г., дружеството възнамерява да изкупи до 388 800 бр. собствени акции на регулиран пазар, за първата календарна година, включена в срока на обратно изкупуване, и общо до 960 018 броя акции за целия период на обратно изкупуване (до 31.12.2026 г.).

Повече информация можете да прочетете в уведомлението до КФН тук.