Уведомление относно аргументация на КФН във връзка с Общо събрание на акционерите от 18.09.2023

„Телематик Интерактив България“ АД получи на 14.09.2023 г от КФН писмо, с което комисията уведомява ТИБ, че въз основа на производство по издаване на ПАМ, точките по обявения дневен ред на предстоящото ОСА, свикано за 18.09.2023 г. от 11:00 ч., не следва да бъдат подлагани на гласуване.

Аргументацията на КФН е свързана с актуалността на датата на оценката на Доклад за определяне на пазарната стойност на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО“ АД (приложение към точка първа от дневния ред на ОСА), а именно 31.12.2022 г.

Повече подробности можете да научите от  Уведомлението, което е качено тук.