Telematic Interactive

Информация за публичното предлагане

Емитент Телематик Интерактив България АД
ISIN BG1100014213
Мениджър по предлагането ИП “София Интернешънъл Секюритиз” АД
Организиран пазар Българска Фондова Борса
Брой предлагани акции 400,000 нови акции от увеличението на капитала и до 400,000 съществуващи акции собственост на Елдорадо Корпорейшън АД
Публикуване на Проспект 02.02.2022
Начална дата за подаване на заявки 14.02.2022
Крайна дата за подаване на заявки 18.02.2022
Уведомяване за класираните поръчки 21.02.2022
Регистриране на записаните акции по сметки на инвеститорите 15.03.2022 (прогнозна дата)
Начало на търговията с акциите 23.03.2022 (прогнозна дата)
Диапазон на цената за предлагането Мин. 50 лева на акция, Макс. 75 лева на акция
Поръчки Лимитирани между 50 и 75лв; пазарна за сума
Комплексен критерий, включващ Заявена цена
Целево разпределение над 10% към индивидуални инвеститори и над 10% към институционални инвеститори
Избягване на концентрация в един инвеститор
Запазване на принципа на пълно записване при горните критерии
Консолидирани приходи към 30.09.2021 53,982 хил. лв.
Консолидирана печалба към 30.09.2021 14,403 хил. лв.
Консолидирани активи към 30.09.2021 25,474 хил. лв.
Консолидиран капитал към 30.09.2021 18,828 хил. лв.
Дивидентна политика Емитентът разпределя като дивидент не по-малко от 40% от подлежащата на разпределяне печалба, освен ако: (а) приходите от продажби са се понижили с повече от 25% спрямо предходната година; (б) печалбата се е понижила с повече от 40% спрямо предходната година; или (в) съотношението лихвен дълг/собствен капитал съгласно ГФО надхвърля 1.

Проспект

Резултати от IPO

Поръчки за над 16 млн. лв. получи Телематик Интерактив България АД от 434 юридически и физически лица. Телематик Интерактив България приключи подписката за набиране на средства по първичното публично предлагане, която продължи от 14 до 18 февруари.
 
До крайния срок, 18 февруари, бяха получени 434 заявки за над 320 хил. акции, представляващи 80 % от предложеното количество. Инвеститорите са физически и юридически лица от България и чужбина. Определената на база подадени лимитирани и пазарни поръчки цена е в размер на 50.00лв. (петдесет) лева на акция.
 
Набраните средства, както и броят на инвеститорите показват, че ТИБ се ползва с доверие както от малки и средни, така и от институционални инвеститори. Ръководството на компанията ви уверява, че екипът е амбициран да постигне високи резултати през следващите периоди