Решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, с ЕИК 206568976, което ще се проведе на 29.06.2023 г. от 10:30 ч. източно европейско часово време – EET (07:30 ч. координирано универсално време – UTC), в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В.

Дневният ред на общото събрание е:

„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г. и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;

Точка втора: Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Точка пета: Приемане на решение във връзка с финансовия резултат на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните решения по отношение на реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2022 г., в размер на 22 608 000 лв. (закръглена за целите на счетоводното отчитане):

  • Да се разпредели дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на Дружеството, в размер на 1 лв. на акция или сума в общ брутен размер на 12 960 018 лв. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите. Съветът на директорите и изпълнителният директор са овластени да извършват всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред;
  • Сумата от 867 000 лв. да се отнесе за попълване на Фонд „Резервен“ на Дружеството;
  • Остатъкът от реализираната печалба да бъде отнесен като неразпределена печалба.

Точка шеста: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г., както следва: Лъчезар Цветков Петров и Десислава Пеева Панова за дейността им през 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г., Емил Александров Георгиев за дейността му от 23.06.2022 г. до 31.12.2022 г., Живка Миланова Атанасова за дейността й през периода 01.01.2022 г. – 04.07.2022 г.;

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2023 г. съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение;

Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.;

Точка девета: Приемане на промени в размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение;

Точка десета: Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и Схема на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД и Схема на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение;

Точка единадесета: Приемане на решение за предоставяне на членовете на Съвета на директорите на допълнително възнаграждение.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изплащане на допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение;

Точка дванадесета: Приемане на решение за овластяване на законните представители на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява законните представители на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извършат всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за оповестяването им пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

Дружеството ще публикува поканата и писмените материали към дневния ред в законовия срок.

Линк към уведомлението.