Решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Телематик Интерактив АД

Съветът на директорите на Телематик Интерактив България АД прие решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на 18 септември от 11:00 ч. в Гранд Хотел Милениум София.

Дневният ред на общото събрание е:

1 точка: Сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

2 точка: Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството

3 точка: Сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

4 точка: Приемане на решение за овластяване на законните представители на Дружеството

Повече подробности можете да прочетете в Уведомлението, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.