Разкриване на информация за общия брой акции с право на глас, както и за размера на капитала към края на месеца, през който е осъществена промяната в капитала на „Телематик Интерактив България” АД

,,Телематик Интерактив България“ АД, със седалище и адрес на управление гр, София,
ул. ,.Кукуш“ N9 7. с ЕИК 206568976, представлявано от председателя на Съвета на директорите
Десислава Панова. Правно основание: чл, 112д от Закона за публичното предлагаве на ценни книжа (ЗППЦК), относно разкриване на информация за общия брой акции с право на глас, както и за размера на капитма към края на месеца, през който е осъществена промяната в капитала на
,,Телематик Интерактив България“ АД.

Линк към Уведомлението