Разпределение на дивидент за 2021 г. от „Телематик Интерактив България” АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На 26.07.2022 г. с вписване № 20220726104258 по партидата на „Телематик Интерактив България“ АД в ТРРЮЛНЦ е вписано увеличение на капитала на дружеството по чл. 197 от ТЗ чрез превръщане на част от печалбата в капитал с нови 8 640 012 (осем милиона шестстотин и четиридесет хиляди и дванадесет) бр. нови обикновени, поименни, безналични акции, с право на един глас и с номинална стойност 1 (един) лев, които са от същия клас като досега издадените. В резултат на увеличението капитала на дружеството от 4 320 006 (четири милиона триста и двадесет хиляди и шест) лева, разпределен в същия брой акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка се променя на 12 960 018 (дванадесет милиона деветстотин и шестдесет хиляди и осемнадесет) лева, разпределен на 12 960 018 (дванадесет милиона деветстотин и шестдесет хиляди и осемнадесет) обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от по 1 (един) лева всяка.

Линк към Уведомлението