Проведено Общо събрание на акционерите на Телематик Интерактив България АД

На 30.11.2022 г. се проведе общо събрание на акционерите в „Телематик Интерактив България” АД.
Повече информация може да бъде открита в приложеното уведомление и протокол от общо събрание.

  1. Уведомително писмо
  2. Протокол от Общото събрание