Дъщерното дружество „СиТи Интерактив” ЕООД сключи сделка за придобиване на нематериални активи

След надлежно овластяване от Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България” АД (дружество майка) по реда на чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, дъщерното дружество „СиТи Интерактив” ЕООД сключи на 08.11.2022 г. следната сделка за придобиване на нематериални активи:

  1. Предмет

„СиТи Гейминг“ АД (лицензодател) отстъпва на „СиТи Интерактив” ЕООД (лицензополучател), а „СиТи Интерактив“ ЕООД получава изключителни права по смисъла на чл. 18 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) върху нематериални активи, а именно 10 хазартни игри (изключителна лицензия).

Правата, които се отстъпват, са: възпроизвеждането на игрите, превеждането на игрите на други езици, преработката на игрите по смисъла на §2, т. 18 от ДР на ЗАПСП, предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до игрите по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всяко от лицата.

Предмет на договора е и модификация по смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за хазарта на една игра.

Възнаграждение: 50 000 (петдесет хиляди) лв. без ДДС на игра и 30 000 (тридесет хиляди) лв. без ДДС възнаграждение за преработка на една игра. Общ размер на възнаграждението: 530 000 лв. без ДДС.

Правата се отстъпват за 10 (десет) години от датата на подписване на договора.

Сделката е сключена в интерес на двете страни.

  1. Страни

Лицензополучател: „СиТи Интерактив” ЕООД, с ЕИК 206387659, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7.

Лицензодател: „СиТи Гейминг“ АД, с ЕИК 130134141, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7.

  1. Участие на заинтересовани лица/ свързани лица със заинтересовани лица

В предложената сделка участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, доколкото лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на „СиТи Интерактив“ ЕООД притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридическо лице, което е насрещна страна (чл. 114, ал. 7, т. 2 от ЗППЦК), както следва:

Документът можете да прочетете тук