Дъщерното дружество СиТи Интерактив прехвърли на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД собствеността върху активи, представляващи LED екрани и техника

След надлежно овластяване от Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България” АД (дружество майка) по реда на чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, дъщерното дружество „СиТи Интерактив” ЕООД сключи на 04.11.2022 г. следната сделка:

  1. Предмет

Дъщерното дружество прехвърли на „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД собствеността върху следните, собствени на „СиТи Интерактив“ ЕООД активи, представляващи LED екрани и техника, с година на производство 2021, производител LEDsDo Limited, Китай, модел Panel PH8 (S SERIES-S8), както следва:

  • 370 броя LED екрани /Led Display ScreenLed P8/, 960/960 мм;
  • Окабеляване за LED екрани.

Продажната цена по сделката е в размер на 610 000 (шестстотин и десет хиляди) лева без ДДС. Сделката е сключена в интерес и на двете страни.

  1. Страни

Продавач: „СиТи Интерактив” ЕООД, с ЕИК 206387659, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7

Купувач: „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД, с ЕИК 121334627, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Забърде“ № 1

Цялата информация можете да прочетете тук