Компания за онлайн залагания отправя поглед към на БФБ

Комисията за финансов надзор  е одобрила проспект за публично предлагане на емисия акции, издадени от „Телематик Интерактив България“ ЕАД – София, съобщават от регулатора. Емисията е в размер до 400 000 броя нови обикновени, безналични, поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка. Тя ще бъде издадена в резултат на увеличаване на капитала на компанията с емисионна стойност за всяка нова и съществуваща акция, определена в ценовия диапазон от 50 лева до 75 лева. Ако първичното публично предлагане на акциите от увеличението на капитала приключи успешно, то ще последва допускане до търговия на регулиран пазар на всички акции от капитала на дружеството.

Емисията в размер до 400 000 броя нови акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, и „Телематик Интерактив България“ ЕАД като емитент, са нписани в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

„Телематик Интерактив България“ е българска компания, която операра у нас, с бранда Palms Bet , и е спонсор на футболния клуб „Левски“. Тя е със собственици Мило Борисов и Роси Маккий, чиито бизнес е в сферата на онлайн игралната индустрия, като от 2018 г. развива бранда Palms Bet. Организиране и провеждане на онлайн залагания (след получаване на необходимия лиценз).

Капиталът на дружеството е в размер на 4 000 000 лева, а едноличен собственик е „Елдорадо Корпорейшън“ АД

„Телематик Интерактив България“ е първата изцяло българска компания от игралната индустрия, която отправя поглед към „Българска фондова борса“.